รายชื่อผู้โชคดี
รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ iPhone 7 Plus 128 GB. มูลค่า 35,500 บาท
จำนวน 2 เครื่อง มูลค่ารวม 71,000 บาท ได้แก่ลำดับที่ เบอร์โทรศัพท์ รหัส 11 หลัก
1 086432xxxx G0000865814
2 062562xxxx G0000658443


รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มูลค่า 1,000 บาท
จำนวน 75 รางวัล มูลค่ารวม 75,000 บาท ได้แก่ลำดับที่ เบอร์โทรศัพท์ รหัส 11 หลัก
1 063887xxxx C0000014218
2 085802xxxx H0000601773
3 089920xxxx H0000485350
4 090385xxxx G0000527128
5 085098xxxx I0000275933
6 099217xxxx H0000658489
7 091780xxxx H0000471290
8 094154xxxx C0000021209
9 096225xxxx C0000014212
10 088174xxxx H0000974516
11 086214xxxx G0000816593
12 061416xxxx H0001110058
13 097054xxxx H0000482289
14 088240xxxx C0000020999
15 090273xxxx G0001003289
16 083652xxxx I0000287263
17 063809xxxx C0000014202
18 085109xxxx C0000014374
19 085871xxxx H0001113078
20 092698xxxx C0000026594
21 090925xxxx H0000482290
22 095431xxxx H0000481411
23 066174xxxx C0000020995
24 064992xxxx G0000511702
25 061745xxxx G0000898931
26 088773xxxx G0000029392
27 096321xxxx C0000021002
28 095796xxxx C0000021217
29 081881xxxx H0000741460
30 063835xxxx H0000162651
31 097101xxxx H0000840342
32 088511xxxx I0000226392
33 087070xxxx C0000042313
34 086560xxxx H0000743073
35 094959xxxx F0000041269
36 080927xxxx G0000635959
37 099581xxxx G0001005606
38 087593xxxx C0000061563
39 090241xxxx C0000056279
40 096037xxxx H0000014219
41 089688xxxx F0000231230
42 093282xxxx C0000889832
43 081445xxxx G0000490411
44 088128xxxx I0000399383
45 086572xxxx C0000048859
46 063329xxxx C0003020201
47 096986xxxx H0000631446
48 087293xxxx H0000887394
49 081838xxxx H0001066000
50 088448xxxx H0000649605
51 089883xxxx C0000045412
52 063291xxxx H0000412224
53 098772xxxx H0000412929
54 099382xxxx I0000454772
55 091394xxxx C0000044149
56 086443xxxx F0000028001
57 089778xxxx H0000412442
58 062334xxxx C0000014113
59 067812xxxx C0000310202
60 081229xxxx H0000828402
61 088283xxxx I0003020405
62 090009xxxx G0000041205
63 085029xxxx C0000668392
64 086828xxxx I0000212439
65 099383xxxx G0001002122
66 091293xxxx C0000031203
67 090385xxxx G0000058103
68 094482xxxx I00030301040
69 081293xxxx F0000410204
70 082039xxxx C0000323058
71 095393xxxx G0000885288
72 099293xxxx H0000482841
73 067283xxxx C0000044292
74 066203xxxx H0000088720
75 081229xxxx H0003002012
Please click here to see
name of winner prize.

โปรดเก็บฉลากเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการประกาศผลรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากบริษัท บริษัท ดีใจดีไลท์ จำกัด (ตัวแทนดำเนินการ) เมื่อจบรายการแล้วเท่านั้น
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์การยื่นเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนเพื่อขอรับรางวัลไว้ไม่เกิน 30 วันหลังจากสิ้นสุดรายการหรือหลังจากที่ได้รับการติดต่อจากตัวแทนในการดำเนินรายการ(หรือไม่เกินวันที่  10 มิถุนายน 2560) หากเลยกำหนดทางบริษัทฯจะถือว่าเป็นการสละสิทธ์การรับรางวัล
-ผู้ร่วมรายการสามารถร่วมรายการได้โดยไม่จำกัดจำนวน และขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัลที่ 1 ท่านต่อ 1 รางวัล เท่านั้น โดยจะได้รับสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
-กรุณาเก็บฉลากผลิตภัณฑ์ที่มี Code ตรงตามในประกาศนี้ไว้ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล

© 2017 Oreo All Right Reserved. Developed by Clickin2