รายชื่อผู้โชคดี
รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ iPhone 7 Plus 128 GB. มูลค่า 35,500 บาท
จำนวน 2 เครื่อง มูลค่ารวม 71,000 บาท ได้แก่ลำดับที่ เบอร์โทรศัพท์ รหัส 11 หลัก
1 094846xxxx H0000731794
2 061884xxxx G0000865834


รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มูลค่า 1,000 บาท
จำนวน 75 รางวัล มูลค่ารวม 75,000 บาท ได้แก่ลำดับที่ เบอร์โทรศัพท์ รหัส 11 หลัก
1 098995xxxx G0000149976
2 093332xxxx I0000226399
3 096068xxxx G0000571528
4 095427xxxx H0000617331
5 061462xxxx G0000571984
6 094351xxxx C0000021004
7 086374xxxx I0000287396
8 092348xxxx C0000020988
9 082424xxxx G0000532285
10 096795xxxx H0000334182
11 080584xxxx G0000547523
12 081774xxxx G0000167259
13 089903xxxx H0000492427
14 087541xxxx G0000331489
15 099931xxxx H0000165081
16 088020xxxx H0000609751
17 088645xxxx H0000975097
18 086859xxxx G0000890927
19 097249xxxx I0000277835
20 095638xxxx G0001003287
21 087448xxxx H0000124548
22 097774xxxx I0000012484
23 090101xxxx I0000019887
24 087441xxxx C0000158684
25 066884xxxx H0000884300
26 097884xxxx I0065415160
27 081145xxxx J0000351884
28 087554xxxx G0000051399
29 090097xxxx H0000055841
30 084774xxxx C0000066584
31 095578xxxx G0000099500
32 099559xxxx I0000445816
33 067884xxxx C0000028874
34 093123xxxx G0000411238
35 084442xxxx J0001009954
36 065112xxxx H0000998414
37 090577xxxx G0000995396
38 089898xxxx C0000148852
39 097884xxxx H0000010099
40 080090xxxx J0000511470
41 066516xxxx I0008449910
42 062684xxxx C0000025587
43 081684xxxx C0000017748
44 098638xxxx G0000336989
45 099646xxxx G0000447100
46 063346xxxx C0000099385
47 087314xxxx H0000177898
48 098348xxxx J0000664594
49 063384xxxx G0000448098
50 088987xxxx H0000698001
51 081648xxxx J0001004415
52 090595xxxx C0000874650
53 085318xxxx C0000332501
54 090953xxxx H0000904112
55 062638xxxx I0000554109
56 064112xxxx J0001087436
57 090005xxxx C0000369852
58 081442xxxx G0000744450
59 098431xxxx H0001518741
60 062138xxxx C0000177844
61 090875xxxx H0001099812
62 098743xxxx C0000223698
63 099633xxxx J0000441539
64 090226xxxx C0000853691
65 097043xxxx H0000874417
66 093510xxxx G0000111217
67 099303xxxx C0000036989
68 087431xxxx I0000523987
69 085513xxxx C0000099607
70 090923xxxx J0000933869
71 087440xxxx G0000036661
72 068112xxxx C0000511878
73 094336xxxx H0000418711
74 087441xxxx G0000998101
75 080441xxxx H0001088399
Please click here to see
name of winner prize.

โปรดเก็บฉลากเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการประกาศผลรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากบริษัท บริษัท ดีใจดีไลท์ จำกัด (ตัวแทนดำเนินการ) เมื่อจบรายการแล้วเท่านั้น
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์การยื่นเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนเพื่อขอรับรางวัลไว้ไม่เกิน 30 วันหลังจากสิ้นสุดรายการหรือหลังจากที่ได้รับการติดต่อจากตัวแทนในการดำเนินรายการ(หรือไม่เกินวันที่  10 มิถุนายน 2560) หากเลยกำหนดทางบริษัทฯจะถือว่าเป็นการสละสิทธ์การรับรางวัล
-ผู้ร่วมรายการสามารถร่วมรายการได้โดยไม่จำกัดจำนวน และขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัลที่ 1 ท่านต่อ 1 รางวัล เท่านั้น โดยจะได้รับสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
-กรุณาเก็บฉลากผลิตภัณฑ์ที่มี Code ตรงตามในประกาศนี้ไว้ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล

© 2017 Oreo All Right Reserved. Developed by Clickin2