รายชื่อผู้โชคดี
รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ iPhone 7 Plus 128 GB. มูลค่า 35,500 บาท
จำนวน 2 เครื่อง มูลค่ารวม 71,000 บาท ได้แก่ลำดับที่ เบอร์โทรศัพท์ รหัส 11 หลัก
1 084552xxxx H0001001517
2 090385xxxx G0000635418


รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มูลค่า 1,000 บาท
จำนวน 75 รางวัล มูลค่ารวม 75,000 บาท ได้แก่ลำดับที่ เบอร์โทรศัพท์ รหัส 11 หลัก
1 087906xxxx H0002392769
2 090246xxxx C0000056281
3 063909xxxx C0000065961
4 095492xxxx I0000271364
5 091841xxxx H0000850695
6 090098xxxx G0001260311
7 064953xxxx J0000303574
8 090953xxxx H0000614872
9 096076xxxx G0001003296
10 098514xxxx G0000518372
11 086554xxxx I0000041257
12 063554xxxx C0000126985
13 095515xxxx C0000539852
14 083960xxxx G0000343372
15 063927xxxx G0001434511
16 094726xxxx G0000649273
17 083920xxxx I0000041839
18 097362xxxx C0000467862
19 094736xxxx J0000373826
20 094726xxxx I0000073629
21 069373xxxx I0000086339
22 086436xxxx G0000846352
23 095373xxxx G0000327403
24 095735xxxx C0000535472
25 094745xxxx I0000073278
26 094274xxxx H0000325173
27 061348xxxx I0000053628
28 096352xxxx H0000836095
29 063531xxxx C0000123572
30 096736xxxx J0000536192
31 069344xxxx I0000083038
32 080637xxxx G0000738721
33 097939xxxx G0000732601
34 069302xxxx I0000067918
35 097738xxxx J0000789261
36 098038xxxx G0000739201
37 080606xxxx G0000624342
38 097362xxxx J0000632161
39 089261xxxx G0000655639
40 062442xxxx I0000083610
41 097352xxxx J0000645271
42 095352xxxx H0000837261
43 080732xxxx G0000627193
44 089571xxxx I0000021026
45 061383xxxx I0000082521
46 089200xxxx G0000699537
47 068664xxxx C0000498672
48 089161xxxx I0000025397
49 068283xxxx I0000051639
50 091490xxxx C0000764337
51 068526xxxx H0000861345
52 095468xxxx C0000754600
53 097426xxxx J0000586382
54 069393xxxx G0000643219
55 089862xxxx J0000875307
56 060927xxxx I0000065392
57 086475xxxx H0000896539
58 098342xxxx I0000055281
59 090675xxxx G0000357192
60 069415xxxx C0000515362
61 089642xxxx G0000683120
62 097144xxxx I0000024173
63 099393xxxx G0000521907
64 087269xxxx J0000743202
65 098362xxxx J0000846253
66 086432xxxx H0000771458
67 080926xxxx I0000037612
68 093367xxxx J0000775198
69 099865xxxx C0000587990
70 097361xxxx J0000632531
71 089865xxxx C0000210878
72 089411xxxx H0000864708
73 061361xxxx J0000998641
74 095487xxxx I0000287536
75 085361xxxx J0000651419
Please click here to see
name of winner prize.

โปรดเก็บฉลากเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการประกาศผลรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากบริษัท บริษัท ดีใจดีไลท์ จำกัด (ตัวแทนดำเนินการ) เมื่อจบรายการแล้วเท่านั้น
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์การยื่นเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนเพื่อขอรับรางวัลไว้ไม่เกิน 30 วันหลังจากสิ้นสุดรายการหรือหลังจากที่ได้รับการติดต่อจากตัวแทนในการดำเนินรายการ(หรือไม่เกินวันที่  10 มิถุนายน 2560) หากเลยกำหนดทางบริษัทฯจะถือว่าเป็นการสละสิทธ์การรับรางวัล
-ผู้ร่วมรายการสามารถร่วมรายการได้โดยไม่จำกัดจำนวน และขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัลที่ 1 ท่านต่อ 1 รางวัล เท่านั้น โดยจะได้รับสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
-กรุณาเก็บฉลากผลิตภัณฑ์ที่มี Code ตรงตามในประกาศนี้ไว้ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล

© 2017 Oreo All Right Reserved. Developed by Clickin2